Az egészség a küldetésünk

Jogi nyilatkozat

​A portálon található információk felhasználásának feltételei.

Tisztelt Látogatónk! A honlap látogatásával Ön korlátozás és fenntartás nélkül tudomásul veszi, hogy a honlapunkon szereplő információk igénybevételekor aláveti magát a hatályos magyar jog szerinti, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi – 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.) - és egyéb vonatkozó jogi szabályozásnak.

A honlap tartalmához történő hozzáféréssel, az oldalak böngészésével Ön korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e, vagy sem. Ezeket a szabályokat a Richter Gedeon Nyrt. magára nézve is kötelezőnek ismeri el.

Részvénytársaságunk a portál adatkezelési rendszerét, a közzétett tartalomért való felelősségre, valamint a szerzői jogra vonatkozó nyilatkozatokat rendszeresen átvilágítja, a portált érintő információkezelés elveit a jogszabályi változások figyelembevételével folyamatosan felülvizsgálja, a szükséges módosításokat végrehajtja. Amennyiben a honlapon fellelhető jognyilatkozatok értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, vagy amennyiben Ön nyilatkozataink színvonalának javítása érdekében bármilyen javaslatot vagy megjegyzést kíván tenni, ezt a láblécben található „Kapcsolat” link segítségével teheti meg.

A Richter Gedeon Nyrt. fenntartja a jogot a honlapon közzétett nyilatkozatok tartalmának bármikori felülvizsgálatára, a nyilatkozatokat szükség szerint módosítására, illetve frissítésére. Ezen felülvizsgálatok során történt módosítások Önre nézve kötelező érvényűek, ezért kérjük, hogy időről-időre tekintse át a nyilatkozatok tartalmát az esetleg végrehajtott változások követése érdekében.
 
Felelősség korlátozása, kizárása

A Társaság honlapjának bármely célú látogatását, használatát mindenki saját felelősségére teszi, saját belátása alapján. A honlapon keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység.

A portál látogatásakor – a rákapcsolódással, tallózással, illetve letöltéssel kapcsolatban, közvetlenül, illetve közvetetten vagy véletlenszerűen – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért felelősség sem a Társaságot, sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli.

A Richter Gedeon Nyrt. a portálrendszerén közzétett információk tartalmáért kizárólag Magyarország területén, a hazai jogszabályi rendelkezések keretei között vonható felelősségre.

A honlapon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, vagy ajánlásnak, azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés, vagy intézkedés alapjául, ideértve a honlapon található orvosi információkat is, amelyek nem helyettesíthetik a részletes és a konkrét betegre szabott orvosi tanácsokat.

A Richter Gedeon Nyrt. fenntartja azt a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül a portál bármely vagy összes szolgáltatását megszüntesse.

A portálon technikai pontatlanságok és nyomdai hibák előfordulhatnak. A Richter Gedeon Nyrt. fenntartja a jogot, hogy a mindenkor megjelenő tartalmat és az információkban leírt programokat és termékeket bármikor, értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa és/vagy tökéletesítse.

A Társágnak lehetősége van folyamatosan figyelemmel kísérni a portál fórumain történő eszmecseréket és egyéb közléseket, azonban a fentiek tartalma nem tekinthető a Richter Gedeon Nyrt. által vállalt kötelezettségként, ennek megfelelően a társaság nem vállal felelősséget az előbbiek során említett oldalak tartalmából eredő bármiféle hibáért, mulasztásért, valótlanságért, pontatlanságért.

A honlap tartalma, a feltöltésre kerülő információk folyamatos ellenőrzés alatt állnak annak érdekében, hogy a jó erkölcsbe ütköző információk ne kerüljenek ki, harmadik személyek jogai megvédésre kerüljenek, és a hatályos jogszabályok mindenkor érvényesüljenek. A honlap üzemeltetője jogosult az engedély nélkül feltöltött tartalmak részleges, vagy teljes törlésére. A honlap látogatásával Ön tudomásul veszi és kötelezi magát, hogy nem küld olyan adatot, információt, amely jogszabállyal, más szabállyal, etikai kódex-szel ellentétes lenne.

A vállalati portálon található hivatkozások, linkek
A Richter Gedeon Nyrt. honlapja linkek segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat, a részvénytársaság ezek rendelkezésre állását, elérhetőséget rendszeresen ellenőrzi. Azonban a Richter Gedeon Nyrt. nem szavatolja ezen honlapokra mutató linkek folyamatos elérhetőségét, valamint nem vállal felelősséget az így elérhető oldalak tartalmáért még akkor sem, ha Ön a társaság honlapján szereplő hivatkozással jutott oda.

Technikai felelősség
A Társaság továbbá nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért, amely az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát a portálhoz történő kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve böngészése következtében, ide értve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt.

Ezen felül a Társaság nem vállal semmiféle felelősséget a honlap nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, vagy más hasonló okból keletkező közvetlen, vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, vagy a honlapon található, vagy azon keresztül elérhető információk pontosságáért, naprakészségéért.

A Társaság a kor technikai színvonalának megfelelően mindent megtesz a honlapján a birtokába kerülő személyes adatok megvédéséért, azonban az adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, megváltoztatásával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy az ilyen jogszerűtlen magatartásokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős.
 
Adatvédelem és hozzáférés biztosítása

A portálon található szolgáltatások többsége nem kívánja meg az előzetes azonosítást, így ezen szolgáltatások tartalmához Önnek személyazonossága feltárása nélkül hozzáférést biztosít a Richter Gedeon Nyrt.

A portál meghatározott részei megtekintésének ellenben feltétele, az azonosításra szolgáló információk megadása, melynek során a felhasználók egyidejűleg hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat azonosítás céljából Társaságunk nyilvántartsa. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, elfogadja annak a lehetőségét, hogy Ön nem fér hozzá a portál bizonyos részeihez.

A honlap regisztrált felhasználói számára fenntartott csatornái:
- egészségügyi honlap szakmai tartalma,
- egyes sajtóeseményekhez kapcsolódó anyagok.

Az Ön által a társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a portál üzemeltetője a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

Kijelentjük, hogy azokat az egyéb, nem személyes adatnak minősülő információkat, amelyeket Ön a „Kapcsolatfelvétel” link segítségével ügyfélszolgálatunkra küld, kizárólagosan a probléma megoldására használjuk, és egyébiránt azokra is a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettség vonatkozik.

A Richter Gedeon Nyrt. az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli és tárolja, amíg az megfelel a vonatkozó jogi és etikai előírásoknak.

Vonatkozó jogszabályok

Az Ön adatainak kezelésére vonatkozó legfontosabb jogforrások az Info törvény, az egyes szolgáltatásokat érintő adatkezelési jogszabályok, az adatvédelmi biztos vonatkozó ajánlásai, valamint a Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetsége és az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete közös Gyógyszerkommunikációs etikai kódexe.

Adatkezelések nyilvántartási azonosítói

A portál adatkezelési rendszerét az Adatvédelmi Nyilvántartásba történő regisztráció végett bejelentettük. A Richter Gedeon Nyrt. adatkezeléseinek nyilvántartási azonosítói a következők: 
Adatkezelés megnevezéseNyilvántartási azonosító
Kapcsolat modul​815-0001
Orvosszakmai regisztráció modul​815-0005
Mellékhatás bejelentés 815-0006
Állásjelentkezés modul​815-0007


A portál adatkezelési rendszerének részletes adatvédelmi átvilágítását, belső adatvédelmi elveinek rendszeres frissítését a jogszabályi változások figyelembevételével végezzük.

Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült kérdéseit, véleményét a láblécben található „Kapcsolat” gomb segítségével juttathatja el a társaság számára.

Információ titokban tartása

A Richter Gedeon Nyrt. az Ön személyes adatait – az adatvédelemről rendelkező jogszabályokban előírtak kivételével – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására.


Hozzáférés joga

Önnek törvényben meghatározott joga és technikailag biztosított lehetősége van arra, hogy hozzáférjen és frissítse a személyes adatait, illetve kérje azok törlését.

Portálunk, illetve annak rendszergazdája mindenkor szem előtt tartja, hogy a személyes adatokat karbantartsa. Amennyiben Ön frissítés céljából szeretne hozzáférni, illetve javítani kívánja a nálunk nyilvántartott személyes adatait, ezt a honlapon található „Adatmódosítás” gombnál teheti meg.

Írásbeli kérelmére részünkre átadott személyes és egyéb adatait a személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően töröljük.

Személyes adatok tárolása

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokhoz kizárólag a Richter Gedeon Nyrt. azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri kötelezettsége ezen adatok kezelése. A társaság alkalmazottai a rendelkezésünkre bocsátott személyes és egyéb adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően és bizalmasan kezelik.

Richter Gedeon Nyrt. minden, a rendelkezésére álló, technikai és egyéb eszközt igénybe vesz az adatok biztonságos tárolása, őrzése, valamint az adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében.

Weboldalunk meglátogatásakor, az oldalakon történő tallózás során a Richter Gedeon Nyrt. az Ön felhatalmazása és engedélye nélkül semmilyen személyes adatot nem rögzít Önről. A társaság a portál látogatottságáról kizárólag névtelen információkat gyűjt be. /Például a leggyakrabban látogatott oldalak és keresések./

A Richter Gedeon Nyrt. elzárkózik az úgynevezett „spam” (kéretlen levelek) gyakorlatától. A „spam” tartalmát illetően azt a helyzetet fedi le, amikor kérés nélkül nagy számban küldenek e-maileket Önnek, olyan személyek akikkel korábban nem állt kapcsolatban.

A Richter Gedeon Nyrt. ugyanakkor fenn kívánja tartani annak a lehetőségét, hogy amennyiben a megítélése szerint bizonyos információ Önnek fontos lehet, Önt erről e-mailen értesítse, egyidejűleg biztosítva Önnek a szolgáltatás visszautasításának lehetőségét.

A személyes adatok felhasználása, a felhasználás célja, módozatai körében a Richter Gedeon Nyrt. jelen nyilatkozatban foglaltak szerint jár el.
A honlap adatkezelője és üzemeltetője a Richter Gedeon Nyrt. (1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.)

Jogorvoslathoz való jog

A honlapot használó a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban, az adatkezelés jogsértő mivoltára vonatkozóan jogorvoslati lehetőséggel, vagy bejelentéssel lehet élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Bp. Pf.: 5, honlap: http:/www.naih.hu) is.

 
Szerzői és felhasználási jogok

Szerzői jog, az információk tulajdonjoga

A letöltött, illetve kinyomtatott oldalakon Ön továbbra is köteles feltüntetni és megőrizni a szerzői jogra és egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó megjegyzéseket.

A honlapon található valamennyi információ – ide értve minden képi és szöveges tartalmat is – szerzői jogi és iparjogvédelmi védelem alatt állnak.

Ön nyilvános vagy kereskedelmi célokra a portál tartalmát – ideértve annak teljes tartalmát, képeit, hang és videó anyagait – sem részben, sem egészben nem terjesztheti, nem módosíthatja, és nem használhatja fel a Richter Gedeon Nyrt. előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden, a portálon közzétett tartalom, ellenkező kikötés hiányában szerzői jogvédelem alatt áll, és az a Richter Gedeon Nyrt. engedélye nélkül az itt leírt feltételektől vagy az adott oldalon található szövegben rögzítettektől eltérően nem használható fel.

A www.richter.hu honlap portál-rendszere tartalmaz védjegyekre, szabadalmakra, más vagyoni értékű jogokra, valamint a Richter Gedeon Nyrt. termékeire vonatkozó információkat. A társaság és egyéb harmadik személyek nem engedményezik, és nem ruházzák át Önre az ily módon feltüntetésre került védjegyekben, szabadalmakban, vagyoni értékű jogokban, és egyéb szellemi tulajdonjogokban foglalt személyhez fűződő és vagyoni érdekeiket és jogosítványaikat.

Védjegyek, védett nevek, domain nevek
A bejegyzett nevek minden esetben a jogosult cégek kizárólagos tulajdonát képezik. A Richter Gedeon Nyrt. által bejegyzett védjegyeket, neveket és domain neveket üzleti céllal senki nem használhatja és nem alkalmazhatja azokat a Richter Gedeon Nyrt. jó hírnevének rontására.

Honlapot látogatóktól származó hozzászólások, visszajelzések kezelése

Ön ezennel tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden a Richter Gedeon Nyrt. portáljára küldött közlést vagy anyagot, – ideértve bármilyen adatot (kivéve a személyes adatokat), kérdést, megjegyzést, javaslatot, – Társaságunk nem bizalmas, és vagyoni értékkel nem bíró információként kezel. Ellenérték fizetése nélkül a Richter Gedeon Nyrt. tulajdonába kerül minden, amit Ön elküld a honlapunkra, azt társaságunk bármely célra felhasználhatja – így többek között feltárhatja, és közzéteheti.

A Richter Gedeon Nyrt. szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, elvet, elképzelést, eljárást, illetve technikát, amely az Ön által bármely célból a portálunkra küldött közlésben megtalálható, ideértve, de nem kizárólag, az ilyen információk felhasználásával végzett termék-fejlesztést, gyártást és marketingtevékenységet.

Az Ön által a Richter Gedeon Nyrt. részére elküldött információkat nem őrizzük meg, válaszadási kötelezettséget nem vállalunk.

A vállalat honlapjaira mutató linkek, keretezés

Kizárólag a fő oldalra mutató linkek engedélyezettek. A Richter Gedeon Nyrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül mélyebb linkek nem alkalmazhatóak.

Tilos a portál oldalainak keretezése, úgynevezett frame-be helyezése.​