Az egészség a küldetésünk

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. közleménye az osztalékfizetés rendjéről

2020.05.14.

 

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. (továbbiakban Társaság) tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a 7/2020.04.28. számú közgyűlési hatáskörében eljárva meghozott igazgatósági határozat alapján - feltéve, hogy a részvényesek nem kezdeményezik a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9.§ (6) bekezdése alapján a közgyűlés összehívását a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából[1], -
a törzsrészvényekre a névérték 63%-a, azaz részvényenként 63,- Ft osztalék kerül kifizetésre az Alapszabály 7.11.1. pontjában meghatározottak alapján oly módon, hogy a társaság  saját részvényeire eső osztalék mértékével korrigálja a kifizetést, azaz a saját részvények osztalékát az osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában szétosztja. Az így korrigált részvényenkénti összeget a Társaság 2020. június 2-án határozza meg és teszi közzé a Budapesti Értéktőzsde és a Társaság honlapján. 

Az osztalék kifizetése az alábbiak szerint történik:

 

Osztalékjogosultság

Osztalékra jogosult mindazon természetes és jogi személy, aki/amely a Társaság által elrendelt, a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján, az alábbiakban meghatározott fordulónapon a Társaság részvényének tulajdonosa, nevét a részvénykönyvbe bejegyeztette és a jogszabályokban előírt azonosítási adatait értékpapír-számlavezetőjén keresztül a Társaság rendelkezésére bocsátja.

 

Az osztalék kifizetésének feltételei

A hatályos jogszabályok alapján a kifizetés részvénykönyvi bejegyzés és adófizetési (adatszolgáltatási) szempontból az alábbi adatokat kívánja meg:

  • Magánszemély részvényes esetén az osztalék kifizetéséhez szükséges adatok: név, születési név, születési hely/idő, anyja születési neve, állampolgársága, adóazonosító jel (vagy külföldi illetőség esetén útlevélszám), a részvényes neme és címe,
  • Jogi személyiséggel rendelkező társaság esetén: cégnév, székhely, illetőség; belföldi illetőség esetén adó- vagy regisztrációs szám.
  • Részvényesi meghatalmazott (nominee) esetén: a nominee-re vonatkozó elnevezés, székhely, illetőség – belföldi illetőség esetén adószám is -, valamint nyilatkozat az általa kezelt részvények darabszámáról és összetételéről, azaz arról, hogy milyen mértékben képvisel jogi és milyen mértékben magánszemélyeket. A Társaság felhívja a nominee-k figyelmét arra, hogy ezen nyilatkozat megtétele után a jogi és magánszemélyek részére egyaránt teljesít kifizetést a jogszabályban rögzített adó levonásával. Miután a jogi és magánszemélyek adózása, mértéke, bevallása eltér egymástól, a fentiekben megadott arányon a kifizetést követően nem áll módunkban változtatást elfogadni. Nyilatkozat hiányában a Társaság nem fizet ki osztalékot.

    Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a mögöttes jogi és magánszemély részére igazolást kiállítani abban az esetben áll módunkban, ha a nominee legkésőbb a kifizetés naptári évének utolsó napjáig magyar vagy magyar és angol nyelvű, cégszerűen aláírt okiratban nyilatkozik a képviselt személyek előző pontokban felsorolt adatairól.
Hiányos adatközlés a kifizetést késlelteti, de a hiányok pótlásával a kifizetés megtörténhet. Felhívjuk részvényeseink figyelmét, hogy az osztalékhoz való jog csak a Társaság részvénykönyvébe történt bejegyzéssel gyakorolható.

Amennyiben a számlavezető a tulajdonosi megfeleltetéskor nem, vagy nem megfelelően azonosítja részvénytulajdonos ügyfeleit, úgy azt a későbbiekben is megteheti. A pótlólagosan lejelentett adatok alapján fizetendő osztalék utalására a hiánypótlást követő hónapban kerül sor.

 

Kiemelt dátumok

2020. június 15.

A fent megállapított osztalék – fenti feltétellel történő - kifizetésének kezdő napja, azaz a jogosultak követelése e naptól nyílik meg.

2020. június 8.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja. A fenti osztalékra az jogosult, aki e nap végén a részvény tulajdonosa.

2020. június 4.

A fenti osztalékra jogosító részvények megszerzésére irányuló tőzsdei ügylet kötésének utolsó napja a Budapesti Értéktőzsdén.

 

Az osztalékfizetés módja

A törzsrészvényekre esedékes osztalék kifizetése átutalással történik a részvénytulajdonos értékpapírszámla-vezetőjének számlájára, vagy a részvényes által az értékpapír-számlavezető felé megadott pénzforgalmi számlájára, illetve belföldi jogi személyek esetén az értékpapír-számlavezető által megadott pénzforgalmi számlára. A hibás adatközlésből vagy a pénzforgalmi jelzőszám megadásának hiányából eredő késedelemért, esetleges károkért Társaságunk nem tud felelősséget vállalni.

 

Adólevonások kifizetéskor

Belföldi és külföldi magánszemélyek részére történő kifizetésnél a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 8.§ (1) bekezdése és 66.§-a alapján 15% személyi jövedelemadót vonunk le. A kifizetést szociális hozzájárulási adó (szocho) fizetési kötelezettség nem terheli.

Jogi személyek (belföldi és külföldi egyaránt) részére adólevonás nélkül teljesítjük a kifizetést.

Tartós Befektetési Számlán tartott részvények esetén az osztalék kifizetése adó levonása nélkül történik. (Szja törvény 67/B. § (6) bekezdés c. pont).

Az értékpapír számlavezető köteles az osztalékigény bejelentésével egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés során a KELER Zrt-nek nyilatkozni, hogy a részvények Tartós Befektetési Számlán vannak nyilvántartva. Amennyiben az értékpapír-számlavezető ezt elmulasztja, akkor az osztalék 15% személyi jövedelemadó levonásával kerül kifizetésre.

 

Adóigazolások

A számlavezetőhöz történő átutalást követően a kifizetett osztalékról valamint a levont adóról igazolást állítunk ki és juttatunk el legkésőbb 2021. január 31-ig a részvényesekhez (a tulajdonosi megfeleltetésben megadott levelezési vagy állandó címre), kivéve azt az esetet, amikor az értékpapír-számlavezető nyilatkozatban kéri, hogy az adóigazolásokat részére továbbítsuk.

 

Előző évekre járó osztalékok kifizetése

Tájékoztatjuk tulajdonosainkat, hogy az elmaradt osztalékok kifizetése az előzőekben rögzítettekkel teljesen azonos módon és feltételekkel a 2019. évi osztalékkal egy időben is kérhető.

Magánszemélyek számára a megelőző évekre vonatkozóan kifizetésre kerülő osztalékjövedelmet szintén 15%-os személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terheli.

Jogi személy részvényesek részére a korábbi évek fel nem vett osztaléka is levonás nélkül kerül kifizetésre.

További felvilágosítással rendelkezésre áll a Társaság Részvényirodája (1103 Budapest, Gyömrői út 8., telefon: 431-5733, 431-5878, e-mail: reszvenyiroda@richter.hu).

 

Budapest, 2020. május 14.

 

[1] A beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából a részvényeseket a közgyűlés összehívásának kezdeményezési joga 2020. május 31-ig,
a 2020. április 14. napján közzétett rendkívüli tájékoztatásban foglaltak szerint illeti meg.